Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok – Andy Craft

Stiahnite si dokument reklamačný formulár, vypíšte ho a pošlite nám ho spolu s reklamovaným výrobkom na adresu: Andrea Kebísek -Andy Craft, Ješkova Ves 190, 958 45, Veľký Klíž

Reklamačný poriadok – Andy Craft

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu,  môže uplatniť, až po úplnej úhrade.
 3.  Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona číslo 102/2014 z.z. a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 6. Odporúčanie:
  • na  lepenie fotografií do albumov a kníh hostí používajte  tuhé lepidlá, foto roller,lepiace foto rožky.
  • Upozornenie: Výrobky môžu obsahovať: lepidlá, lepiace pásky, predmety z rôznych materiálov, malé časti  –  rôzne dekorácie a podobne.
  • Výrobky nie sú vhodné pre deti.
  • Dbajte na bezpečné a správne zaobchádzanie s výrobkami.
  • Predávajúci nezodpovedá za nesprávnu manipuláciu s výrobkami a prípadné škody.
   • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
   • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
   • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
   • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 7. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
  Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na  adresu Andrea Kebísek- Andy Craft  Ješkova Ves 190 ,95845 Veľký Klíž avšak nie na dobierku. Alebo osobne doniesť po dohode s predávajúcim . Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru).  Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, vybaví reklamáciu predávajúci . Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za reklamovaný tovar alebo má právo na výmenu tovaru.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  • pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  • pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
  • reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru.,
 12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti kuriéra /pošty.
 13. Kupujúci nie je oprávnený bezdôvodne odstúpiť od zmluvy, nakoľko sa jedná o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Respektíve o tovar určený osobitne pre kupujúceho.
 14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť.

Kontaktná adresa:

 • Andrea Kebísek – Andy Craft, Ješkova Ves 190, 958 45, Veľký Klíž
 • Email:  andycraftsk@gmail.com
 • Tel. č.: 0910 243 784